Pravidla SOUTĚŽE

1. Pořadatelem soutěže je SKITT, s.r.o., se sídlem: Suchardova 1687/1, 702 00 Ostrava, : 05856116, DIČ: CZ0585611, Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, oddíl C, vložka: 69671 vedená u Krajského soudu v Ostravě. (dále jen “pořadatel)”.

2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.

3. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.

4. Soutěž probíhá v období od 7. 5. 2019 od 15:00 do 27. 5. 2019 do 15:00 (poslední hlas, který bude zařazena do soutěže, může být vložen nejpozději v 14:59:59). Soutěž probíhá na fanpage obchodu SKITT.cz na adrese https://www.facebook.com/skitt.cz/
 
5. Soutěžící se do soutěže zapojí vložením fotky pod pořadatelskou stránku u předem stanoveného příspěvku, který je viditelně označený jako soutěž, na které je viditelně a prokazatelně koloběžka/y typu BERUŠKA (nemusí být zakoupená v obchodě SKITT.cz) a dítě v jakémkoli věku. Zapojením do soutěže souhlasí soutěžící s pravidly této soutěže. Každý účastník soutěže (dále jen "soutěžící") může vložit pouze jeden příspěvek, který obsahuje pouze jednu fotku během výše stanovené doby konání soutěže. Komentáře u této dané fotky nesmí obsahovat žádné vulgarismy ani slovní útoky na Pořadatele a nesmí odporovat dobrým mravům. Případný doplňkový komentář musí být napsaný v českém jazyce a být originálního původu od soutěžícího (nesmí citovat ostatního soutěžícího, ani na ostatní soutěžící žádným způsobem reagovat).
 
Jednotlivý soutěžící může během soutěže získat maximálně jednu výhru. V případě vložení více příspěvků v soutěži soutěžícím bude započítán pouze první vložený příspěvek.
 
6. Hlasování o výherci probíhá následujícím způsobem - hlasy budou rozdělovány pomocí způsobu "lajkování" v tomto poměru - "1 lajk = 1 hlas". Tento hlas může poskytnout jakýkoliv uživatel sítě facebook (dále jen "hlasující") pokud mu aplikace facebook dovolí tento hlas udělit. Pokud bude nutné aby hlasující přidal stránku SKITT.cz do svých oblíbených stránek a označil jí jako "To se mi líbí", musí takto učinit. Hlas musí být udělen hlasujícím v době trvání soutěže stanový výše. 
 
Propagace a sdílení soutěže není zakázáno, ani nijak omezováno. Soutěžící může svoji fotku propagovat a sdílet s ostatními uživateli sítě facebook a pokud takto sdílený příspěvek dostane hlas od uživatele, který ho díky této propagaci udělil, automaticky se stává hlasujícím.

7. Soutěžící s největším počtem hlasů ("lajků") na konci soutěže bude organizátorem soutěže vyhlášen jako vítěz, kde následující uživatel s nižším nebo rovným počtem hlasů jako vítěz, bude vyhlášen rovněž jako druhý vítěz.

Hlavní výhry na výběr (2x poukaz na nákup):

- Poukaz na nákup v hodnotě 1.000,- Kč, kde tento poukaz lze využít pouze na nákup v internetovém obchodě na adrese www.skitt.cz, poukaz zahrnuje celkovou částku, kterou dotyčný zaplatí (vč. dopravy a dobírky), poukaz nelze proplatit a je zároveň nevratný.

8. Výherce soutěže bude o výhře informován do 24 hodin od skončení soutěže ať už prostřednictvím osobní zprávy na facebooku nebo prostřednictvím příspěvku o vyhlášení vítěze. Za účelem zaslání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail, korespondenční adresa a telefonní číslo) a to prostřednictvím vyhodnocovacího postu nebo vložením komentáře pod soutěžní post. Výhra bude následně rozeslána do 14-ti dní od ukončení soutěže. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 7 dní od ukončení soutěže, tak výhra propadá a ztrácí na ni nárok.

9. Výherci získávají pouze výhry uvedené v bodě 7.

10. Na výhru nevzniká právní nárok.

11. Zpracování osobních údajů: Účastník soutěže („soutěžící“) uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail, u výherců též adresa) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho pořadatel soutěže odstraní. Pořadatel je oprávněn za podmínek výše uvedeného zákona zpracovávat osobní údaje prostřednictvím pověřených zpracovatelů. Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže zařazeny do databáze pořadatele. Mohou být využity pro účely předání výhry v případě výhry soutěžícího dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu dvou let). Soutěžící má právo kdykoliv požádat pořadatele o informace, jaké osobní údaje o soutěžícím zpracovává, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Soutěžící má právo požádat pořadatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li pořadatel žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má soutěžící i právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další případná zvláštní práva soutěžícího upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít jeho daný soutěžní příspěvek  - v tomto případě fotku, pro marketingové účely společnosti SKITT, s.r.o., se sídlem: Suchardova 1687/1, 702 00 Ostrava, : 05856116, DIČ: CZ0585611, Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, oddíl C, vložka: 69671 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s §84 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a místa bydliště v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, zejména oznámením výherců.

12. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.

13. Zasláním příspěvku do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže a do 14-ti dní od konce soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

V Ostravě dne 7. 5. 2019
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.